จากบทความที่แล้วที่ได้ทราบถึงคุณสมบัติของ ประตูกั้นชานชาลา ไฟฟ้า หรือ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ กั้นชานชาลารถไฟฟ้า ที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิในสถานีที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ  และเรื่องระบบทำงานสัมพันธ์กับระบบประตูของขบวนรถ พร้อมระบบอาณัติทั้งมีรูปแบบของประตูกั้นอยุ่ 3 แบบ ที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นของประตูกั้น โดยนอกจากเราจะทราบถึงคุณสมบัติ ขั้นตอนการเปิด – ปิด ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ กั้นชานชาลา ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเช่นกัน

ประตูกั้นชานชาลารถไฟฟ้า

ประตูอัตโนมัติกั้นชานชาลารถไฟฟ้า

 

ขั้นตอนการเปิด ประตูกั้นชานชาลา

ประตูกั้นชานชาลา รถไฟฟ้า

ประตูอัตโนมัติกั้นชานชาลารถไฟฟ้า

  • เมื่อขบวนรถเข้าเทียบชานชาลาแล้ว ขบวนรถจะส่งสัญญาณไปยังระบบควบคุมการเดินรถ แจ้งว่าขบวนรถนั้น หยุดตรงตำแหน่งจอด “On dock”
  • ระบบจะส่งสัญญาณกลับมายังขบวนรถให้เปิดประตูรถออก
  • ในขณะที่ประตูรถกำลังเปิด ขบวนรถจะส่งสัญญาณ “Doors opening” ทวนซ้ำไปยังระบบควบคุมการเดินรถ และส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมประตูอัตโนมัตินั้น ผ่าน Interface Balise เพื่อให้ประตูบานเลื่อนเปิดออก
  • ประตูอัตโนมัติ กั้นชานชาลาส่งสัญญาณ “ประตูอัตโนมัติ กั้นชานชาลาเปิด” กลับมายังขบวนรถ และส่งข้อมูลชุดเดียวกันไปยังศูนย์ควบคุมการเดินรถ/ห้องควบคุมประจำสถานีเพื่อแจ้งสถานะการทำงาน และไฟสถานะที่ชุดประตูกั้นจะติดขึ้น ส่วนไฟสัญญาณแจ้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ กั้นชานชาลาปิดและล๊อค (All doors closed and locked) จะดับลง (ไฟสีเขียวที่ประตูกั้นชานชาลาบริเวณหัวขบวนรถไฟฟ้า MRT/ARL หรือไฟสัญญาณสีเหลืองบริเวณหัวและท้ายสถานีรถไฟฟ้า BTS)
ประตูกั้นชานชาลารถไฟฟ้า

ประตูกั้นชานชาลารถไฟฟ้า

ขั้นตอนการปิดประตูกั้นชานชาลา

  • เมื่อขบวนรถได้รับสัญญาณออกรถ “Go down” พนักงานควบคุมรถไฟฟ้า จะกดปุ่มปิดประตู ซึ่งเสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นก่อน
  • ประตูรถทำการปิด ขบวนรถจะส่งสัญญาณ “Doors closing” ทวนซ้ำไปยังระบบควบคุมการเดินรถ และส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมประตูอัตโนมัติ ผ่าน Interface Balise เพื่อให้ประตูกั้นชานชาลาปิดลง
  • ชุดควบคุมประตูกั้นชานชาลาส่งสัญญาณ “ประตูกั้นชานชาลาปิดและล๊อค (All doors closed and locked)” กลับมายังขบวนรถ และส่งข้อมูลชุดเดียวกันไปยังศูนย์ควบคุมการเดินรถ/ห้องควบคุมประจำสถานีเพื่อแจ้งสถานะการทำงาน และไฟสถานะที่ชุดประตูกั้นจะดับลง ส่วนไฟสัญญาณแจ้งประตูกั้นชานชาลาปิดและล๊อค (All doors closed and locked) จะสว่างขึ้น
  • พนักงานควบคุมรถไฟฟ้า นำขบวนรถออกจากสถานี เพื่อเดินรถไปยังสถานีต่อไป
  • ในกรณีที่ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติกั้นชานชาลามีการขัดข้องเกิดขึ้น ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้น ชุดควบคุมประตูกั้นชานชาลา จะส่งสัญญาณ “PSD Fault” มายังขบวนรถ และศูนย์ควบคุมการเดินรถ/ห้องควบคุมประจำสถานีเพื่อแจ้งสถานะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการแก้ไขต่อไป