การวางแนวระดับติดตั้งชุด รางประตูอัตโนมัติ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งทางบริษัท ได้ระบุตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อหาระดับของการติดตั้งชุดราง ตัวเลขนี้จะทำให้สามารถปรับตั้งบานประตูได้มากสุด ในทางปฏิบัติอาจจะเพิ่มค่าจากตัวเลขที่กำหนด เพื่อให้ปลอดภัยจากระดับพื้นที่ไม่เท่ากัน

คำนวณรางประตูอัตโนมัติ

สำหรับบานประตูอลูมิเนียม

คิดจากความสูงของบานประตูวัดนอก เป็นหลักบวกค่าตัวเลข 165 mm จากความสูงประตู เช่น  บานประตู 2200 mm ระดับแนวติดตั้งรางออโต้แนวบนเท่ากับ 2200 + 165 = 2365 mm

สำหรับบานประตูกระจกเปลือย

คิดจากความสูงของบานประตูวัดนอก เป็นหลักบวกค่าตัวเลข 195 mm จากความสูงประตู เช่น บานประตู 2200 mm ระดับแนวติดตั้งรางออโต้แนวบนเท่ากับ 2200 + 195 = 2395 mm

คำนวณรางประตูอัตโนมัติ

การคำนวณลักษณะประตู

สำหรับงานอลูมิเนียมที่มีช่องแสง ควรทำการเสริมโครงสร้างคานให้ความกว้าง  คานรวมไม่ต่ำกว่า 14.5 cm หรือ 145 mm มาจากการซ้อนกล่องอลูมิเนียม   หน้ากว้าง 4”x1”3/4 กับกล่องอลูมิเนียม หน้ากว้าง 4”x1”3/4   หรือหน้ากว้าง 4”x 2”   กับกล่องอลูมิเนียม หน้ากว้าง 4”x 2” ได้  ในการออกแบบโครงสร้างเพื่อรับน้ำหนักบานประตู และชุดรางอัตโนมัติควรเลือกใช้อลูมิเนียมที่มีความหนา อย่างน้อย 1.5 mm เพื่อให้โครงสร้างแข็งแรง และมั่นคง

การกำหนดขนาดความกว้างของประตูขนาดความกว้าง ประตูอัตโนมัติ ควรกว้างกว่า ช่องวงกบประตูอย่างน้อย 5 cm และควรทำการบกร่องล่างทั้งสองข้างของประตูออก เพื่อให้ประตูเปิด-ปิดได้สุด

คำนวณรางประตูอัตโนมัติ

คำนวณรางประตูอัตโนมัติ

ขั้นตอนการติดตั้งชุด รางประตูอัตโนมัติ

โดยก่อนการติดตั้ง ให้ทำการเปิดฝาครอบรางออก และถอดชุดล้อเลื่อนออกจากตัวจับสายพานก่อนติดตั้งชุดราง

  •  การติดตั้งชุดราง เมื่อกำหนดแนวระดับในการติดตั้งตามที่ระบุข้างต้นให้ ทำการเจาะเพื่อยึดสกรูเกลียวปล่อย หรือใช้ลูกรีเวท #6-6โดยสังเกตที่ตัวราง จะมีร่องนำดอกสว่าน 2 เส้น คือ ร่องบนและร่องล่างในการติดตั้ง ควรเจาะยึดร่องบน และล่าง กับโครงสร้างที่เป็นเสา โดยส่วนที่เป็นคานอย่างน้อย 5×2 จุดสำหรับบานเดี่ยว และอย่างน้อย 7×2 จุดสำหรับบานคู่
  • ติดตั้งชุดล้อเลื่อนเข้ากับบานประตู โดยตรวจสอบฝั่งให้ถูกต้อง ในการยึดจับบานประตูให้ติดตั้งตัวแขวนบานประตู โดยวางตำแหน่งกึ่งกลางของร่องบนวัดระยะห่างให้เท่ากันทั้งสองฝั่ง  ทำการเจาะยึด โดยลูกรีเวท #6-6
  • ติดตั้งไกด์ประตู เพื่อให้ประตูเคลื่อนที่ได้ตามแนว วางตำแหน่งให้ได้ตามแนวดิ่งระวังประตูเคลื่อนที่เบียดวงกบ และวางตำแหน่งเพื่อให้ประตูปิดสนิท

หมายเหตุ : ควรวางตำแหน่งไกด์ประตู ให้พ้นช่วงรอยต่อที่บากร่อง ล่างของเสาประตู เพื่อป้องกัน การสะดุดและติดขัดที่อาจเกิดขึ้นได้

  • แขวนบานประตู เข้ากับชุดรางเลื่อน ระวังตอนสวมร่องล่างเข้ากับไกด์ประตู ตรวจสอบการเคลื่อนที่ ว่าติดขัดหรือไม่ให้ตรวจสอบโดยละเอียด

–  สามารถปรับแต่ง บานประตู เพื่อให้รับกับขอบวงกบ โดยการคลายน้อตออกเพียงเล็กน้อย และปรับแต่ง ความสูงหัว-ท้าย จนกว่าจะได้ระดับที่ต้องการ

–  ปรับแต่งแนวตั้งของบานประตู ให้ได้แนวดิ่ง หรือให้การเคลื่อนที่สะดวก ตลอดการเปิด-ปิด

  • ติดตั้งชุดจับสายพาน เข้ากับชุดล้อเลื่อน โดยให้เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการใช้งานเปิด-ปิด โดยเลือกจุดที่ยึดเกาะแล้วสามารถเปิด-ปิดประตูได้สุดระยะ
  • การจ่ายไฟฟ้าให้กับประตูอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าที่มีสายดินแบบเสียบปลั๊ก หรือจะพ่วงต่อเข้าไฟเมนตั้งแต่ 5A ขึ้นไป และมีสวิตซ์เปิด-ปิดการทำงานยึดติดกับชุดราง