รั้วบ้าน ที่ดีควรมีการออกแบบให้โปร่ง ไม่ทึบมากจนเกินไป เพราะว่าผู้ที่มีบ้านอยู่ในชุมชนจะผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ควรที่จะสร้างรั้วที่สามารถระบายอากาศ และความร้อนที่เกิดความอับชื้นของอากาศได้ รั้วบ้านที่มีลักษณะนี้ถึงแม้ว่า จะมีข้อเสียในเรื่องของการไม่เป็นส่วนตัวนัก แต่จะทำให้บรรยากาศโดยรอบตัวบ้านดูสะอาด ทำให้บ้านของคุณน่าอยู่ขึ้นได้

กฏหมายรั้วบ้าน

รั้วบ้านสาธารณะ

กรณีบ้านอยู่ในแปลงหัวมุมของถนนสาธารณะ มีการสร้างกำแพงกั้นที่มีขนาดความกว้างประมาณ 3 เมตรขึ้นไป และมีมุมหักเพียงเล็กน้อย หรือมีมุมหักน้อยกว่า 135 องศาจำเป็นต้องทำการปาดมุมรั้วหรือกำแพงกั้น โดยให้ส่วนที่ปาดมุมมีระยะไม่น้อยกว่า 4 เมตร  และการทำมุมกับแนวถนนสาธารณะนั้น ๆควรที่จะทำมุมให้มีความเท่า ๆ กัน กฎหมายในข้อนี้ ออกมาเพื่อให้เกิดการใช้ทางร่วมกัน ระหว่างเจ้าของบ้านกับบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้เส้นทางผ่าน เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพียงแค่เจ้าของบ้านต้องเสียสละให้กับชุมชนในการใช้งาน

กฏหมายรั้วบ้าน

ดังนั้น รั้วที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่มีความกว้างของถนนตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป  และมุมหักน้อยกว่า 135 องศาแล้ว  จะทำรั้วหักเป็นมุมฉากตามแนวเขตไม่ได้  ต้องปาดมุมรั้วหรือกำแพงกั้นเขตนั้นเพื่อป้องกันมิให้ทัศนวิสัยไม่ดีในการสัญจรของผู้คน   การปาดมุมต้องให้ส่วนที่ปาดมีระยะไม่น้อยกว่า 4 เมตร  และต้องทำมุมกับแนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่าๆ กันด้วย  แต่ไม่ต้องกังวลว่าถ้าปาดมุมไปแล้วทำให้ความเป็นเจ้าของต้องถูกเฉือนออกไป ที่ดินส่วนที่อยู่นอกรั้วหรือกำแพงยังเป็นที่ดินของเราอยู่ เพียงแต่เราไม่อาจจะสร้างรั้วทำมุมฉากตามแนวที่ดินของเราได้  เป็นการสร้างสำนึกต่อชุมชน สังคม หรือสาธารณะอย่างหนึ่ง

กฏหมายรั้วบ้าน

หลักมีอยู่ว่า

รั้วบางประเภทเป็นอาคารตามกฎหมาย แต่:- ไม่ใช่รั้วทุกประเภทจะเป็นอาคาร, อยากทราบว่าเพราะเหตุใด เชิญติดตามต่อไปโดยพลัน:-

รั้วแบ่งออกเป็นสองประเภท

ประเภทแรก คือ รั้วที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ รั้วประเภทอย่างนี้ เข้าข่ายเป็นอาคารตามมาตรา ๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ประเภทที่สอง รั้วที่สร้างติดกับที่ของเอกชน รั้วประเภทอย่างนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารตามกฎหมาย

เรื่องของรั้ว ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้คุณต้องปวดเศียรเวียนเกล้าได้ เพราะรั้วเป็นส่วนของบ้านที่จะคาบเกี่ยวกับบ้านข้างเคียง การที่คุณจะก่อสร้างรั้วจึงต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรเช่นกัน มิเช่นนั้นอาจมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนบ้านตามมา

กฏหมายรั้วบ้าน