หากใครต้องการเลี่ยนแปลงหรือต่อเติมบ้าน นอกจากการวางแผนทั้งงบประมาณ หรือวัสดุ การออกแบบแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือ เรื่องกฎหมาย ต่อเติมบ้าน เพราะการต่อเติมบ้านนั้นส่วนใหญ่มักอาจจะกระทบกับบ้านข้างๆ ทำให้ต้องมีกฎหมายออกมารองรับ เพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านที่ต้องการต่อเติมบ้านนั้น ควรมีการศึกษากฎหมายการต่อเติมบ้านให้ดีเสียก่อน ก่อนมีการลงมือปฏิบัติตจริง เพื่อให้เป็นการต่อเติมบ้านที่ถูกต้อง และไม่เดือดร้อนผู้อื่น

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารโดยใช้วัสดุขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม เว้นแต่การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ สิ่งที่เราเรียกกันว่าโครงสร้างของอาคาร อาทิ เสา คาน ตงที่เป็นไม้ เป็นต้น หากโครงสร้างอาคารเหล่านี้มีอาการชำรุด เช่น ปลวกขึ้น ทำให้ไม้ผุ เราจำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างเหล่านั้นใหม่ การใช้ไม้เช่นเดิม จำนวนและขนาดเท่าเดิมก็ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร แต่หากโครงสร้างเหล่านี้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณเกิดเป็นสนิมผุกร่อน ถ้าต้องเปลี่ยนใหม่ก็ต้องขออนุญาตก่อน แม้จะใช้วัสดุอุปกรณ์ ขนาด จำนวนเท่ากันก็ตาม

          ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ส่วนต่างๆของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใด เกินร้อยละสิบ ข้อนี้ไม่แตกต่างจากข้อสองมากนัก เพราะเป็นการเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนสไตล์ของพื้นที่เล็กๆน้อยๆภายในบ้านและไม่ก่อให้เกิดน้ำหนักเพิ่ม แต่ประการใด อาทิ การเปลี่ยนแบบประตู หน้าต่าง เปลี่ยนลายกระเบื้อง ฝ้า เพดาน กรณีนี้ไม่ต้องยื่นขออนุญาต หรือหากการเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆ มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาบ้าง แต่ไม่เกินร้อยละสิบของน้ำหนักเดิมก็ไม่จำเป็นต้องยื่นขออนุญาตแต่อย่างใด เปลี่ยนอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมาย

หลักของการต่อเติมบ้าน

  • หากต้องการเพิ่ม หรือเติมแต่งส่วนต่างๆ ของบ้านขึ้นมา โดยส่วนที่เติมแต่งนั้นไม่ใช่โครงสร้างหลักของตัวบ้าน (เช่น เติมโรงรถ โรงครัว เป็นต้น) และไม่มีน้ำหนักเกินร้อยละสิบของน้ำหนักของบ้านทั้งหมด อย่างนี้ไม่ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงาน แต่ถ้าเกินนั้นจำเป็นต้องยื่นเรื่องตามระเบียบ
  • หากต้องการเปลี่ยนโครงสร้างอาคารโดยที่โครงสร้างนั้นไม่ใช่เหล็ก ปูนหรือคอนกรีต ก็สามารถทำได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลง เช่น ต้องการเปลี่ยนหรือสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งในบ้านใหม่ อาจจะเกิดจากสาเหตุเพราะปลวกขึ้น หรือเกิดการเสียหายชำรุดอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ถ้าต้องการต่อเติมหรือดัดแปลงบ้าน โดยมีการใช้ เหล็ก ปูน คอนกรีต เหล่านี้จำเป็นต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
  • หากต้องการเพิ่มหรือลดพื้นที่ของตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นชั้นใดก็ตาม และพื้นที่จะเพิ่มหรือลดนั้นมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร ไม่ต้องขออนุญาตไปที่เจ้าหน้าที่ (โดยต้องไม่เพิ่มเสาหรือคานนะครับ) สามารถจัดการต่อเติมได้เลย
  • หากต้องการเพิ่ม หรือเติมแต่งส่วนต่างๆ ที่ไม่ใช่โครงสร้างหลักของตัวบ้าน (เช่น ต้องการเปลี่ยนพื้นกระเบื้องธรรมดาเป็นกระเบื้องหินอ่อน หรือหินแกรนิต เป็นต้น) หากเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักไม่เกินร้อยละสิบไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ถ้าเกินนั้นต้องแจ้ง ซึ่งน้ำหนักตรงนี้เราไม่สามารถคำนวณได้เองต้องอาศัยวิศวกรในการคำนวณ
  • การเพิ่มหรือลดขนาดพื้นที่ของหลังคา ให้มีเนื้อที่เพิ่มมากขึ้น แต่มีพื้นที่รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่มีการเพิ่มเสาหรือคานเพื่อรองรับหลังคานั้นด้วย รวมไปถึงไม่ทำให้โครงสร้างเดิมต้องรับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าร้อยละสิบด้วย

จะเห็นได้ว่า การที่เราจะต่อเติมบ้านนั้น จำเป็นต้องคำนวณดูน้ำหนักจากโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน ด้วยและที่สำคัญที่สุดจำเป็นต้องดูกฎหมายหรือข้อห้ามในเรื่องของการต่อเติมบ้าน  หากไม่แน่ใจหรือ ไม่มีความรู้เรื่องนี้แนะนำให้ติดต่อพนักงานท้องถิ่น หรือวิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการสร้างบ้านของท่าน และก่อนจะถึงขั้นตอนการต่อเติม ต้องยื่นเรื่องขออนุญาตอย่างถูกต้องเสียก่อน ไม่เช่นนั้นอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเกี่ยวกับการดัดแปลงบ้านได้